AOTY 2018
Dazhouzhu
Dazhouzhu
Rating Distribution
90-99
 
89

80-89
 
300

70-79
 
325

60-69
 
144

50-59
 
37

40-49
 
22

30-39
 
6

20-29
 
4

10-19
 
2

0-9
 
6


2018 Playlist
AOTY Discord
Forums
Vinyl Me, Please